• Een veilige omgeving voor iedereen

    Een veilige omgeving voor iedereen
  • Een veilige omgeving voor iedereen

    Een veilige omgeving voor iedereen

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT)

De NHT is een herverzekeringspool waarbij deelnemende verzekeraars samen met de overheid en herverzekeraars de schade door een terroristische aanslag tot een bedrag van 1 miljard euro per jaar vergoeden aan deelnemende verzekeraars.

Stand van zaken rond aanslagen in Sri Lanka

Tot op heden ( 4 september 2019) zijn er door diverse deelnemende maatschappijen schaden aangemeld in het NHT schaderegistratiesysteem. Dit betreffen hoofdzakelijk schaden in de sfeer van de reisverzekeringen.

Er is in totaal rond 130.000 euro aan schade gemeld. Ver beneden de marktfranchise en ook de individuele franchise wordt niet gehaald. De aangemelde schaden zijn om die reden niet getoetst op dekking. Dat houdt in dat de betrokken verzekeraars de schade met de verzekerden kunnen afwikkelen en wellicht al hebben afgewikkeld op basis van de geldende polisvoorwaarden.

Wij (NHT) gaan ervan uit dat verreweg het grootste deel van de schade inmiddels is gemeld en afgewikkeld en dat er van onze zijde geen verrekeningen zullen plaatsvinden. Men kan nog wel schade melden. NHT verwacht echter niet dat dit ertoe zal leiden dat wij boven de markt- of individuele franchise uitkomen.

De NHT is opgericht op 1 juli 2003. De aanslagen in New York op 11 september 2001 leidden tot een reactie in de gehele internationale verzekeringswereld. Tot dan toe waren er wel terroristische aanslagen gepleegd maar deze hadden niet de impact van die in New York. Voor die tijd werd terrorisme als klein molest beschouwd en waren schaden als gevolg daarvan volledig verzekerd. De financiële gevolgen van aanslagen bleken echter dermate verstrekkend dat Nederlandse verzekeraars niet langer bereid waren deze schaden op individuele basis te verzekeren. Omdat zowel verzekeraars als de Nederlandse overheid van mening waren dat er wel dekking voor dergelijke schaden moest bestaan, is naar een andere oplossing gezocht.

Doelen NHT

  • / Het verzekerd houden van Nederlandse risico’s voor schade als gevolg van terrorisme.
  • / Het beschermen van de financiële positie van verzekeraars die in gevaar kan komen door ongeëvenaarde cumulatie.