Wanneer keert de NHT uit?

Niet alle schade door terrorisme wordt vergoed. De NHT concentreert zich uitsluitend op risico’s die bij in Nederland toegelaten deelnemende verzekeraars zijn ondergebracht.

Naast dit basisvereiste kunnen schaden uitsluitend bij de NHT worden aangemeld, wanneer het verzekeringen betreft die betrekking hebben op:

/ In Nederland gelegen risico’s wanneer het gaat om onroerende zaken en wanneer op dezelfde polis verzekerd zijn: inventaris, voorraden enz.

/ In Nederland geregistreerde voer- en vaartuigen.

/ In Nederland afgesloten polissen voor reis en vakantie.

Voor alle andere verzekeringen is de regeling van de NHT van toepassing wanneer:

/ De verzekeringnemer zijn gewone verblijfplaats heeft in Nederland.

/ Een rechtspersoon als verzekeringnemer een verzekering heeft afgesloten die betrekking heeft op een in Nederland bestaande duurzame vaste inrichting.

De verzekeringnemer

De NHT is een herverzekeraar. Als zodanig is er geen directe relatie met een eindklant, de verzekeringnemer die in het bezit is van een polis van een bij de NHT aangesloten verzekeraar. De besluiten die door NHT genomen worden zijn echter wel van invloed op de schadevergoeding aan de verzekeringnemer. In het clausuleblad Terrorismedekking dat in vrijwel alle verzekeringsvoorwaarden is opgenomen wordt aan de verzekeringnemer/verzekerde aangegeven dat de hoogte van de uitkering van de schade afhankelijk is van de hoogte van de uitkering die de verzekeraar op zijn beurt ontvangt van de NHT.

De termijnen

De NHT stelt binnen 4 maanden vast of er sprake is van een terroristische daad, nadat zij met een gebeurtenis bekend is geworden. Tevens wordt aan de verzekeraars meegedeeld aan welk kalenderjaar de gebeurtenis wordt toegerekend. Lukt dat niet binnen genoemde termijn, dan zal men zo spoedig mogelijk bekend maken op welke wijze men alsnog tot de vaststelling zal komen.

Na deze bekendmaking hebben verzekeraars 2 jaar de tijd om alle aan deze terroristische gebeurtenis gerelateerde schaden bij de NHT aan te melden. Na deze 2 jaar is de NHT voor de schaden die dan nog aangemeld worden geen uitkering verschuldigd.

Na melding van een concrete schade door de verzekeraar bepaalt NHT of er een verband is tussen een terroristische daad en de aangemelde schade. Als de verzekeraar, die de schade heeft aangemeld het niet eens met de beslissing van de NHT, kan de verzekeraar binnen 6 weken gemotiveerd en schriftelijk de genoemde beslissing betwisten.

Wanneer schaden door verzekeraars worden behandeld, voordat er een verband wordt gelegd met het terrorisme risico, kunnen deze alsnog bij NHT worden gemeld, nadat duidelijk is geworden dat een dergelijk verband wel bestaat. Wanneer de behandelend verzekeraar reeds uitkeringen heeft toegezegd of gedaan, dan worden deze schaden door NHT behandeld alsof er geen uitkeringen of toezeggingen daaromtrent zijn gedaan.

Toerekening aan een kalenderjaar

Zoals al eerder aangegeven bedraagt de limiet 1 miljard per jaar. Het is om die reden van belang dat schaden door een terroristische aanslag aan het juiste jaar worden toegerekend. Zeker wanneer er meerdere incidenten plaatsvinden en de limiet van 1 miljard geraakt kan worden. Hiervoor zijn enkele richtlijnen ontwikkeld.

Wanneer het gaat om een enkel incident, wordt gekeken naar het moment van handelen, denk aan een aanslag. Bij een kwaadwillige besmetting is het moment van verspreiding van ziektekiemen en/of andere stoffen doorslaggevend. Wanneer dat niet is vast te stellen, vindt toerekening plaats aan de hand van het (eerste) moment van vaststelling dat ziektekiemen en/of stoffen verspreid zijn. Dat kan het moment zijn dat de aanwezigheid van ziektekiemen of stoffen voor het eerst is aangetoond of dat de gevolgen voor het eerst zichtbaar worden.

Bij een reeks van incidenten moet het gaan om in tijd en oogmerk samenhangende aanslagen of besmettingen. In dat geval worden alle latere aanslagen en/of besmettingen toegerekend aan het jaar waarin de eerste aanslag of besmetting plaatsvond of werd vastgesteld. Deze toerekening gaat echter nooit verder terug dan naar het jaar direct voorafgaand aan het jaar waarin de latere aanslagen of besmettingen plaatsvonden. Als een aanslag in 2016 plaatsvindt en de NHT is van mening dat er een verband bestaat met een reeks eerdere aanslagen waarvan de eerste plaatsvond in 2014, dan vindt er toch geen toerekening plaats aan het jaar 2014. In dit geval wordt dan de feitelijke pleegdatum gehanteerd (2016). Er vindt evenmin toerekening aan het voorafgaand jaar plaats wanneer tussen de eerste en latere aanslag meer dan 6 maanden zijn verstreken. Ook in dat geval wordt de recente aanslag aan het jaar toegerekend waarin deze aanslag daadwerkelijk plaatsvond.

Het uitkeringspercentage

Als door NHT een bepaalde gebeurtenis als terrorisme is gedefinieerd, dan kunnen deelnemende verzekeraars de bij hen aangemelde schade, waarvoor zij middels hun verzekering dekking bieden, aanmelden bij NHT. Afhankelijk van de ernst en omvang van de terroristische gebeurtenis kan een situatie ontstaan waarbij een groot aantal en in omvang grote schaden bij de NHT worden gemeld. Daarnaast moet rekening gehouden worden met een eventuele dreiging van andere (nog te plegen) terroristische aanslagen.

Aangezien de totale jaarlimiet voor schaden als gevolg van terrorisme maximaal € 1 euro bedraagt kan het mogelijk zijn dat het totaal van alle aangemelde tezamen met de nog aan te melden schaden de limiet van € 1 miljard dreigt te overschrijden.

Naast het besluit om een gebeurtenis te benoemen als een daad van terrorisme heeft NHT eveneens als taak een uitkeringspercentage vast te stellen. De bedoeling van de vaststelling van een uitkeringspercentage is om zoveel mogelijk benadeelden in gelijke mate te compenseren voor de door hen geleden schade. Om dit te bereiken wordt berekend welk totaalbedrag alle bij NHT aangemelde schaden vertegenwoordigen ten opzichte van de limiet van € 1 miljard. Als dat het miljard dreigt te overstijgen zal NHT een uitkeringspercentage vaststellen dat kleiner is dan 100%. Concreet houdt dit in dat verzekeraars de door hen aangemelde schade niet volledig vergoed krijgen. Het uitkeringspercentage wordt berekend door de jaarlimiet te delen door het totaalbedrag van alle aangemelde schaden in dat jaar of die betrekking hebben op dat jaar. Als bijvoorbeeld voor een bedrag van 2 miljard door verzekeraars bij NHT is aangemeld, dan bedraagt het uitkeringspercentage 50% (1 miljard : 2 miljard). Van alle aangemelde schaden bedraagt de uitkering dan 50% van het volledige schadebedrag.

Aanpassingen in het uitkeringspercentage

Wanneer door verzekeraars in een bepaald jaar schaden bij de NHT zijn aangemeld, waarvan in een later stadium blijkt dat deze schaden hoger of lager uitvallen dan in eerste instantie begroot of wanneer er nadien andere terroristische aanslagen plaatsvinden, waarvan ook schaden bij NHT worden aangemeld, kan het nodig zijn om het eerder vastgestelde uitkeringspercentage aan te passen.

Er zijn hierbij enkele scenario’s denkbaar.

De schaden die bij de NHT zijn aangemeld vallen lager uit, in vergelijking met de daarvoor gemaakte inschattingen.
Als een aangepaste begroting leidt tot een hoger uitkeringspercentage dan geldt dit ook voor alle op dat moment reeds bij de NHT gemelde schadegevallen en dient eventuele nabetaling plaats te vinden.

De schaden die bij NHT zijn gemeld blijken hoger uit te vallen en/of er vindt opnieuw een aanslag plaats.
Als een nieuwe begroting leidt tot een lager uitkeringspercentage, wordt er niets teruggevorderd van die schaden die reeds werden aangemeld en waarvoor eerder een hoger percentage was vastgesteld. Voor de op dat moment nog niet bij de NHT gemelde schaden, geldt het lagere uitkeringspercentage.

Hoe werkt de NHT?