Hoe werkt de NHT

Werkwijze NHT

De NHT is een herverzekeringsmaatschappij. Dat wil zoveel zeggen dat schade van een verzekerde bij de desbetreffende verzekeraar wordt aangemeld en behandeld. De behandelend verzekeraar is op zijn beurt verzekerd via de NHT wanneer deze als deelnemer geregistreerd is. Schade die door de klant wordt geleden kan dus niet door de klant zelf of diens assurantietussenpersoon rechtstreeks bij de NHT gemeld worden.

Schade melden bij de NHT

Wanneer een terroristische gebeurtenis plaatsvindt, waardoor aanspraken op de NHT zijn te verwachten, dan zal de NHT zo spoedig mogelijk vaststellen en meedelen aan de deelnemende verzekeraars wat de concrete gebeurtenissen zijn die als terroristische daad worden aangemerkt en welke gebeurtenissen als gevolg daarvan worden aangemerkt.

Wanneer een verzekeraar daarvoor zelf eerst geconfronteerd wordt met een melding van een klant waarvan de verzekeraar meent dat deze schade een gevolg is van een terroristische daad, dan meldt deze verzekeraar de schade aan bij NHT. De NHT beslist vervolgens of de door de verzekeraar gemelde schade gezien wordt als een gevolg van een terroristische daad. Deze beslissing wordt vervolgens niet alleen aan de betreffende verzekeraar(s) teruggekoppeld maar ook aan andere deelnemers, zodat ook zij op de hoogte zijn en eventuele gerelateerde schadegevallen kunnen melden.

De melding door de verzekeraar aan de NHT dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden. Wanneer de verzekeraar een melding krijgt van een schade, waarvan hij vermoedt dat er een verband is met een terroristische daad, moet de schade vervolgens binnen 3 weken bij de NHT gemeld worden. In de praktijk zal bij een eerste melding van een schade niet meteen duidelijk zijn, dat er een verband is met een daad van terrorisme. Zodra er meer informatie bekend wordt en de verzekeraar krijgt een sterk vermoeden dat er een verband gelegd kan worden met terrorisme, dan moet een schadegeval vanaf dat moment binnen 3 weken bij de NHT worden aangemeld.

Wanneer wordt schade vergoed

De NHT bepaalt zelf niet welke schade wel en welke schade niet als gevolg van een terroristische daad voor vergoeding in aanmerking komt. Dat wordt bepaald aan de hand van de door de verzekeringnemer afgesloten verzekering. Als een verzekering dekking biedt voor schade door terrorisme en de verzekeraar die de verzekering aanbiedt deelnemer is van de NHT, dan kan de schade door de deelnemende verzekeraar bij de NHT worden gemeld en voor vergoeding in aanmerking komen.

Marktfranchise

De NHT hanteert een marktfranchise van € 7,5 miljoen per jaar voor alle verzekeraars tezamen. Wanneer de totale schade in een jaar minder bedraagt dan 7,5 miljoen euro, dan vindt er geen verevening via de NHT plaats. De schade blijft dan geheel voor rekening van de individuele verzekeraar(s). Wanneer het totale schadebedrag hoger is, vervalt de franchise en tellen alle gemelde schaden volledig mee voor de vaststelling van het uitkeringspercentage en verevening via de NHT.

Het is van belang dat verzekeraars alle schaden melden, ook als zij de verwachting hebben dat de schade beneden de franchise zal blijven. Het is immers vooraf nooit duidelijk of de grens van de franchise gepasseerd zal gaan worden.

Individuele Franchise

Voor individuele verzekeraars wordt gewerkt met een franchise van 2,5% van het premievolume met een minimum van  € 50.000,-. Het gaat dan om 2,5% van het premievolume van de verzekeraar, dat als basis gediend heeft voor het bepalen van de bijdrage in de NHT.

Deze individuele franchise is alleen van toepassing wanneer de totale schade voor alle verzekeraars beneden de marktfranchise van € 7,5 miljoen blijft. Deze franchise is ingevoerd om wanneer er een aanslag plaatsvindt, waarbij de totale schade beneden de marktfranchise blijft maar een of een beperkt aantal (kleinere) verzekeraars onevenredig zwaar getroffen worden, men toch een beroep kan doen op de NHT.

Co-assurantiepolissen

Voorwaarde om een beroep te kunnen doen op de NHT, is dat de ondertekenende verzekeraars deelnemer zijn aan de NHT. Het kan voorkomen dat er meerdere risicodragers betrokken zijn op een polis maar dat niet iedere ondertekenaar aangesloten is bij de NHT. De situatie kan dan ontstaan dat niet iedere verzekeraar op een polis een beroep kan doen op de NHT, bij een gedekte schade door een aanslag.

Als in een polis de NHT clausule is opgenomen en niet alle ondertekenende verzekeraars zijn deelnemer aan de NHT, kan er een probleem ontstaan. De totale schade wordt dan niet vergoed, althans niet via de NHT, ook niet als het uitkeringspercentage door de NHT wordt vastgesteld op 100%. Dat uitkeringspercentage geldt immers alleen voor die schade, die een deelnemende verzekeraar voor zijn aandeel lijdt.

Wanneer keert de NHT uit?