Veelgestelde vragen

Waarom bestaat de NHT?

In 2001 vonden de terroristische aanslagen plaats op de Twin Towers in New York. Voor die gebeurtenis, was schade door terrorisme gewoon meeverzekerd op een verzekering. De aanslag kostte vele mensen het leven en de schade aan gebouwen en de omgeving was gigantisch. Hierdoor waren verzekeraars er niet zeker van of zij bij een volgende aanslag alle schade konden vergoeden. Veel verzekeraars wilden de schade door een terroristische aanslag dan ook niet meer verzekeren.

Omdat de overheid en de verzekeraars vonden dat de schade toch verzekerd zou moeten zijn, moest er een oplossing worden gevonden waardoor:

  1. De verzekeraars schade door een terroristische aanslag blijven verzekeren.
  2. Er zoveel mogelijk schade kan worden vergoed en zoveel mogelijk verzekerden hun schade vergoed krijgen.

De oplossing is gevonden door in 2003 de NHT op te richten.

 

Wat is de NHT?

De NHT (voluit: Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V.) is een maatschappij, die ervoor zorgt dat de schade door een terroristische aanslag niet helemaal door één verzekeraar wordt betaald maar dat andere partijen daarin bijdragen.

 

Hoe werkt de NHT?

De NHT is een herverzekeraar. Dat betekent dat de NHT alleen verzekeraars verzekert en geen personen of bedrijven die een verzekering bij een verzekeringsmaatschappij hebben afgesloten. De klanten van NHT zijn verzekeraars.

Als er schade ontstaat door een terroristische aanslag en de verzekeraar die schade aan zijn verzekerde wil vergoeden, dan kan de verzekeraar (een deel van) die schade terughalen bij de NHT. De NHT betaalt alleen aan verzekeraars.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om te zorgen dat een verzekeraar een deel van zijn schade vergoed krijgt via de NHT moet de verzekeraar deelnemer zijn van NHT. Daarvoor betaalt de verzekeraar een vergoeding aan NHT.

Als de verzekeraar geen deelnemer is van NHT, krijgt hij niets terug van de schade.

 

Wie zijn deelnemer?

Niet alle verzekeraars zijn lid van NHT. Het grootste deel wel. Meer dan 90% van alle Nederlandse verzekeraars is deelnemer. U kunt hier zelf controleren of uw verzekeraar deelnemer is.

 

Wat betekent dat voor u?

Als uw verzekeraar deelnemer is van NHT, dan is de kans groot dat u verzekerd bent voor schade door terrorisme. Als u dit zeker wilt weten, neemt u dan contact op met uw verzekeringsadviseur of verzekeringsmaatschappij.

 

Mijn verzekeraar komt niet voor op de lijst van NHT leden. Wat betekent dat?

Indien uw verzekeraar niet voorkomt op de lijst van leden van de NHT, geniet hij niet van de globale beperking van dekking tot 1 miljard euro en het bijbehorende solidariteitssysteem tussen verzekeraars. Voor u betekent dit concreet dat uw verzekeraar in geval u schade lijdt door terrorisme, u zal moeten vergoeden volgens de voorwaarden van uw verzekeringsovereenkomst.

 

Hoeveel geld is er beschikbaar?

In totaal is er voor schade door een terroristische aanslag 1 miljard euro per jaar beschikbaar.

 

Wat gebeurt er als het miljard opraakt?

Als er meer schade wordt veroorzaakt door terrorisme dan 1 miljard euro in een jaar dan krijgen de verzekeraars niet alle schade vergoed. Er wordt dan gekozen om zoveel mogelijk verzekerden te helpen. Als er in een jaar bijvoorbeeld voor 2 miljard euro schade ontstaat, dan krijgt iedere verzekeraar 50% van de schade vergoed.

Dat betekent bijna altijd dat ook u dan ook 50% van de schade van uw verzekeraar uitgekeerd krijgt, als uw verzekeraar lid is van de NHT.

Waar kan ik de voorwaarden vinden over Terrorisme en de NHT?

In uw polisvoorwaarden, die u bij uw verzekering ontvangt. Soms staan de voorwaarden apart genoemd op het “Clausuleblad Terrorismedekking”. Het kan ook zijn dat die voorwaarden niet apart staan of anders genoemd worden. Zij zijn dan opgenomen tussen de andere voorwaarden. Dat doet iedere verzekeraar op zijn eigen manier. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur of verzekeraar.

Wat betekenen de voorwaarden over Terrorisme voor mij?

Daarin staat dat de schade op uw verzekering door terrorisme verzekerd is, maar dat na het opraken van 1 miljard euro u niet alle schade uitbetaald krijgt, omdat uw verzekeraar ook minder uitgekeerd krijgt van de NHT. Het bedrag dat u als schadevergoeding krijgt, hangt dus af van het bedrag dat uw verzekeraar van de NHT krijgt.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen profiteren van het bedrag van 1 miljard euro staat in de clausule dat bij schade aan een gebouw door een aanslag nooit meer wordt vergoed dan 75 miljoen euro. Als dat niet was opgenomen, dan zou een schade aan een kantoorgebouw van bijvoorbeeld 500 miljoen een heel groot deel van het miljard opgebruiken.

 

Is alle schade door terrorisme verzekerd?

Of uw schade door terrorisme is verzekerd hangt af van de verzekering(en) die u zelf hebt afgesloten.

Als u bijvoorbeeld alleen een WA verzekering hebt afgesloten voor uw auto, dan is schade aan uw auto niet verzekerd. De WA verzekering geldt alleen voor de schade die door de auto aan anderen wordt toegebracht. Dat betekent dat schade aan uw auto, ook door terrorisme, niet is verzekerd.

Als u een casco verzekering had afgesloten voor diezelfde auto, dan was die schade wel verzekerd.

 

Wie beslist of er sprake is van een terroristische aanslag?

Het is niet altijd gemakkelijk om te bepalen of er sprake is van terrorisme. De NHT heeft een adviescommissie, waarin mensen van buiten de verzekeringswereld deelnemen. Deze commissie beslist of er sprake is van terrorisme. Als dat zo is, dan kunnen verzekeraars de schade bij de NHT indienen. Als beslist wordt dat er geen sprake is van terrorisme dan kan dat niet en betaalt iedere verzekeraar de schade zelf, als die schade gedekt wordt door de verzekering

 

Wat wordt onder terrorisme verstaan?

Dat wordt bepaald via de artikelen 1.1 en 1.2 van het zogenaamde Clausuleblad Terrorismedekking

Terrorisme

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

Kwaadwillige besmetting

Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.