Veelgestelde vragen

Wat wordt onder terrorisme verstaan?

Dat wordt bepaald via de artikelen 1.1 en 1.2 van het zogenaamde Clausuleblad Terrorismedekking

Terrorisme

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

Kwaadwillige besmetting

Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

Welke verzekeraars zijn lid van NHT?

Bijna alle verzekeraars die actief zijn in Nederland, zijn lid van de NHT. Of uw verzekeraar ook lid is van de NHT, kan u nakijken op deze lijst. U kunt de lijst op deze pagina downloaden.

Mijn verzekeraar komt niet voor op de lijst van NHT leden. Wat betekent dat?

Indien uw verzekeraar niet voorkomt op de lijst van leden van de NHT, geniet hij niet van de globale beperking van dekking tot 1 miljard euro en het bijbehorende solidariteitssysteem tussen verzekeraars. Voor u betekent dit concreet dat uw verzekeraar in geval u schade lijdt door terrorisme, u zal moeten vergoeden volgens de voorwaarden van uw verzekeringsovereenkomst.

de Vereende Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

×