Informatie voor assurantieadviseurs

Bij het ontwikkelen van de oplossing voor verzekeren van schade ten gevolge van terrorisme is gestreefd naar een balans tussen het belang van verzekerden enerzijds en de continuïteit van de bedrijfstak anderzijds. Dit heeft geleid tot een oplossing waarbij dekking voor terrorisme (als achterliggende oorzaak van een verzekerde gebeurtenis) gehandhaafd kan worden, zij het met een limiet. De oplossing voor het verzekeren van terrorisme krijgt vorm in de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) waarin het terrorismerisico door de verzekeraar kan worden herverzekerd tot een maximum per kalenderjaar voor de gehele verzekeringsbedrijfstak van 1 miljard euro.
Om aansluiting te krijgen tussen dekking in de polis en de herverzekeringsdekking via de NHT zal de verzekeraar de dekking voor het terrorismerisico in de polis beperken tot de maximumcapaciteit van de NHT.

Voor verzekeringen die betrekking hebben op:
• schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
• gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
geldt dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal € 75.000.000 onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars tezamen, ongeacht het aantal afgegeven (Brand en Bedrijfsschade)polissen. Deze limitering geldt dus niet voor andere Schadeverzekeringen, Leven of Zorgverzekeringen.

Voor toepassing van dit artikel wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen.

Voor het verzekeren van de belangen boven dit bedrag kunt u contact opnemen met een bij NHT aangesloten verzekeraar.

Meer weten?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij(en) of uw assurantieadviseur.

de Vereende Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

×