Wat u wilt weten over de NHT


21 april 2021 - Naar aanleiding van onze oproep in de nieuwsbrief van 25 maart om uw vragen over de NHT (Terrorismepool) in te sturen, beantwoorden we onderstaande vragen.

Mag u als verzekeraar of volmachtgever de NHT clausule aanpassen?

Nee, dat mag niet. De clausule geeft belangrijke informatie over de NHT en de gevolgen voor verzekerden van herverzekering van het terrorismerisico. In de clausule wordt bepaald waaraan een gebeurtenis moet voldoen om aangemerkt te worden als terroristische aanslag. Daarnaast wordt in de clausule een begrenzing aangebracht voor schade aan onroerende zaken en wordt de uitkering door de verzekeraar begrensd, wanneer de totale schade meer bedraagt dan 1 miljard euro.

Waarom heeft de NHT niet uitgekeerd na de aanslagen in Sri Lanka?

De NHT kent een marktfranchise van 7,5 miljoen euro. Daaronder wordt de schade wel uitgekeerd door de verzekeraar volgens de polisvoorwaarden, maar de NHT keert alleen uit als de franchise wordt gehaald.

Voor individuele verzekeraars wordt daarnaast gewerkt met een franchise van 2,5% van het premievolume met een minimum van 50.000 euro. Deze individuele franchise is alleen van toepassing wanneer de totale schade voor alle verzekeraars beneden de marktfranchise van 7,5 miljoen euro blijft. Deze franchise is ingevoerd voor een of een beperkt aantal (kleinere) verzekeraars die onevenredig zwaar getroffen kunnen worden.

Na de aanslagen in Sri Lanka hebben de verzekeraars samen 142 meldingen gedaan bij de NHT met een totale schadeverwachting van € 175.121,06. De marktfranchise werd niet gehaald en ook is de individuele franchise voor verzekeraars niet gehaald. De NHT keerde daarom niet uit. 


Wie behandelt de schademeldingen?

Schade als gevolg van een terroristische aanslag moet bij de verzekeraar gemeld worden. De verzekeraar bepaalt aan de hand van de polisvoorwaarden of de schade gedekt is en zorgt voor de afhandeling van de schade.

De verzekeraar kan de schade vervolgens bij de NHT verhalen. De NHT verzamelt alle schaden. Aan de hand van steekproeven bepaalt de NHT of de deelnemende verzekeraars de schaden op een uniforme wijze afhandelen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van NHT: nht.vereende.nl.

Tags