NHT clausule

Rond 2004 werd de Terrorisme pool geïntroduceerd. Vrijwel iedereen in Nederland, die verzekerd was bij een Nederlandse verzekeraar voor binnen Nederland gelegen risico’s kreeg een los clausuleblad toegestuurd met daarop de terrorisme clausule. Inmiddels hebben vrijwel alle verzekeraars de terrorisme clausule in de verzekeringsvoorwaarden geïntegreerd.

 

Wat houdt deze terrorisme clausule nu in?

Voor de introductie van de aparte dekking voor terrorisme was schade door terrorisme op vrijwel alle verzekeringen gedekt. Daar is door de clausule geen verandering in gekomen. Wat wel veranderd is betreft de mate waarin dit risico is meeverzekerd. In het kort komt het er op neer dat wanneer een uitkering plaatsvindt voor een schade door terrorisme, deze uitkering afhankelijk wordt gemaakt van de optelsom van alle door iedere deelnemende maatschappij ontvangen schademeldingen.

In totaal is er voor terrorisme schaden een totale limiet beschikbaar voor alle verzekeringsmaatschappijen tezamen van 1 miljard euro per jaar. Komt het totale bedrag aan schade voor alle deelnemende verzekeraars boven genoemde 1 miljard, dan worden de uitkeringen aan de verzekeraars evenredig verminderd. De verzekeraars hebben op hun beurt de uitkering aan verzekerden afhankelijk gemaakt van de uitkering die zij (verzekeraars) krijgen van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT). Daarnaast worden de uitkeringen van schade door terrorisme beperkt wanneer er sprake is van schade aan onroerende zaken, ongeacht de hoeveelheid polissen en bij welke maatschappijen deze objecten zijn verzekerd.