Kennisquiz deel II de antwoorden

15 mei 2019 - In de vorige nieuwsbrief stond de tweede quiz van 2019. De quiz bestond 5 pittige vragen. Wat mag wel en wat mag niet met een Birò? Hoe wordt de hoogte van letselschade berekend? Wanneer is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid? Hier worden de antwoorden op deze en andere vragen besproken.

michel hunen winnaar quizEn wat is een quiz zonder winnaar? Uit de deelnemers die alles goed hadden beantwoord, is een winnaar getrokken. Dat is Michel van Hunen, Consultant Schadeverzekeringen bij Nedasco. Gefeliciteerd en geniet van de inmiddels befaamde Vereende-taart.

“Door de nieuwsbrief van de Vereende blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen. Deze kennis kan ik vervolgens weer delen binnen mijn team en/of richting het intermediair. Door de manier van schrijven word ik geprikkeld om er iets mee te doen. Iedere ochtend start ik met een rondje langs de vakbladen en tweewekelijks dus ook de nieuwsbrief van de Vereende. Door de snelle veranderingen binnen ons vak vind ik dat Key! Ter controle moest ik nog wel een vraag nakijken van de quiz. Omdat ik de artikelen vaak opsla, was dit makkelijk na te lezen.

Ga zo door Vereende!”

Vraag 1

Geschillen over non-conformiteit

In een nieuwsbrief heeft mr Frank Visser veel voorkomende geschillen over onroerend goed uitvoerig besproken. “Procedures over non-conformiteit komen veel voor. Non-conformiteit houdt in dat een verkochte zaak niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Er zijn veel grensgevallen die bij de rechter kunnen komen. Maar het financiële belang weegt vaak niet op tegen de kosten die daarbij komen kijken.”

Antwoord

Het goede antwoord is C. Volgens mr Frank Visser loont het, wanneer je geen rechtsbijstandsverzekering hebt, om te procederen wanneer de bouwkundige gebreken een waarde hebben van meer dan € 20.000. Daaronder eigenlijk niet. Tenzij je een rechtsbijstandsverzekering hebt.

https://vereende.nl/kenniscentrum/mr.-frank-visser-bespreekt-de-meest-voorkomende-geschillen-over-onroerend-goed

Vraag 2

Schade door ramkraken

De verplichtingen van het Waarborgfonds Motorverkeer zijn vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Het Waarborgfonds is opgericht om slachtoffers van schade door een motorvoertuig te compenseren, wanneer zij de verzekeraar van de schadeveroorzaker niet kunnen aanspreken. Betaalt het Waarborgfonds dan ook schade die door ramkraken veroorzaakt is?

Antwoord

Het goede antwoord is A. Volgens artikel 3 van de WAM, beperkt deze wet zich tot schade ‘in het verkeer’, waarbij rechters hebben bepaald dat het ‘verkeersrisico‘ ruim moet worden geïnterpreteerd. Daardoor vallen dit soort acties in basis wel onder de WAM. De dekking beperkt zich tot de schade veroorzaakt door de aanrijding zelf. Eventueel gestolen geld zal niet vergoed worden. Ook schade door een brand die is aangestoken om de sporen te wissen, vallen buiten ‘veroorzaakt in het verkeer’. Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit het Waarborgfonds moet wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Zoals dat er bewijs moet zijn dat de auto daadwerkelijk is gestolen.

https://waarborgfonds.vereende.nl/kennisbank/feit-of-fabel-het-waarborgfonds-betaalt-schade-door-ramkraken/

Vraag 3

Regels voor de Birò

De Birò is een brommobiel-achtig autootje dat voor vele doeleinden geschikt is en steeds meer gezien wordt op de openbare weg. Bestuurders van een Birò moeten de verkeersregels voor brommobielen volgen. Wat is niet waar?

Antwoord

Het goede antwoord is D. Bestuurders van een Birò moeten de verkeersregels voor brommobielen volgen. Dit betekent onder andere dat met een Birò (en andere brommobielachtige motorrijtuigen) op de rijbaan en niet op het bromfiets-/fietspad moet worden gereden en dat parkeren in de parkeervakken moet en niet op de stoep. Met als beperking dat de Birò een maximum snelheid van 45 kilometer per uur heeft. Naast de Birò zijn er nog een andere bromfiets-achtige motorrijtuigen waarvoor het zelfde geldt voor wat betreft kentekenplicht, rijbewijsplicht en plaats op de openbare weg.

https://vereende.nl/kenniscentrum/de-schaduwzijde-van-de-biro

Vraag 4

Hoogte letselschade

Hoe wordt de hoogte van het schadebedrag bij ongevallen bepaald? Wanneer we een claim ontvangen, kijken we natuurlijk in eerste instantie of de claim terecht is en of aan alle voorwaarden is voldaan. Als wij een schade behandelen die bijvoorbeeld bij het Waarborgfonds is binnengekomen, dan moet de schade veroorzaakt zijn door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig, moet er bewijs zijn en moet het slachtoffer moeite hebben gedaan om achter de identiteit van de dader te komen. Waar ligt In Nederland de bovengrens van smartengeld bij zeer zwaar en blijvend letsel?

Antwoord

Het hoogste smartengeldbedrag dat is uitgekeerd bij letsel na een ongeval was ongeveer € 150.000 Het ging om zeer zwaar en blijvend letsel. Omdat dit al enige jaren geleden is, zou in een vergelijkbare zaak nu, rekening houdend met de huidige economische omstandigheden, ongeveer € 190.000 uitgekeerd worden.

https://vereende.nl/kenniscentrum/hoe-bereken-je-de-hoogte-van-een-letselschade

 

Vraag 5

De jaarlijkse personeelsdag van een bedrijf bevatte een competitief en een actief gedeelte. Het actieve gedeelte bestond uit het varen met een RIB-speedboot. Tijdens deze vaartocht raakt een werkneemster ernstig gewond. De werkgever wordt door deze werkneemster aansprakelijk gesteld voor de schade. Wat oordeelt de rechter?
 

Antwoord

Het goede antwoord is A. De rechter oordeelde dat er sprake was van werkgeversaansprakelijkheid op basis van 7:658 BW. De personeelsdag diende het bedrijfsbelang en deelname werd door de werknemers als een sociale verplichting ervaren. Dat het actieve programma afweek van de dagelijkse werkzaamheden en op een zaterdag werd georganiseerd, was niet relevant. De werkgever had af moeten zien van de risicovolle speedboottocht of had erop toe moeten zien dat het op een veilige manier georganiseerd werd. Dat was onvoldoende gedaan door de werkgever en daardoor kon de medewerkster letsel oplopen.