De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT)

Na de terroristische aanslagen in New York op 11 september 2001 werd duidelijk dat het verzekeren voor schade door terroristische aanslagen niet langer vanzelfsprekend was. De omvang van de schade was dermate groot dat individuele verzekeraars niet langer in staat waren deze risico’s te dragen en dus te verzekeren.

Om voor dergelijke risico’s toch een oplossing te creëren is de NHT opgericht. De NHT is geen verzekeringsmaatschappij maar een Herverzekeringsmaatschappij. Daarbij worden niet de klanten van Nederlandse verzekeraars rechtstreeks verzekerd, maar de verzekeraars zelf. Een in Nederland toegelaten verzekeraar kan zich daartoe aansluiten bij de NHT. Vrijwel alle verzekeraars hebben dat ook gedaan. De totale limiet van de NHT bedraagt 1 miljard euro per jaar.

De herverzekering door de NHT heeft uitsluitend betrekking op verzekerde risico’s die in Nederland gelegen zijn of verzekeringen ten behoeve van personen die hun normale verblijfplaats in Nederland hebben.

 

Dekking

In geval van een schade door een terroristische aanslag wordt de schade door de klant bij zijn verzekeraar gemeld. De verzekeraar gaat op basis van haar polisvoorwaarden na of er dekking bestaat. Als dat het geval is, meldt de verzekeraar op zijn beurt de schade bij de NHT. Deze bekijkt de omstandigheden en beslist of de schade verband houdt met een terroristische daad.

De beslissing van de NHT wordt vervolgens teruggekoppeld aan de verzekeraar(s) die schaden hebben ingediend. Of verzekeraars een beroep kunnen doen op een bijdrage van de NHT is naast de beslissing van de NHT ook afhankelijk van de hoogte van de ingediende schaden. Binnen de NHT zijn naast de limiet van 1 miljard euro afspraken gemaakt over een marktfranchise, waarbij de verzekeringsmarkt de schade(n) als gevolg van een terroristische daad tot een bedrag van 7,5 miljoen euro zelf draagt. Blijft de totale schade beneden dit bedrag dan dragen de verzekeraars de schade zelf. Is het totale bedrag van de schaden hoger dan 7,5 miljoen euro dan wordt de schade volledig aan de betreffende verzekeraar(s) vergoed, tot het bedrag van 1 miljard euro.

 

Assurantie adviseur

De verzekeraars die aankloppen bij de NHT moeten zo veel mogelijk informatie aanleveren, waardoor de NHT snel een overzicht heeft van alle omstandigheden om een oordeel te vellen. Hiervoor is van belang dat ook de klanten, die de schade in eerste instantie bij hun verzekeraar melden zo veel als mogelijk informatie verschaffen en stukken aanleveren. Hierbij speelt de assurantie adviseur een belangrijke rol.