NHT en Verbond leren van aanslagen Brussel

Begin januari zijn vertegenwoordigers van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) samen met het Verbond van Verzekeraars naar Brussel geweest. Daar is gesproken met de TRIP (de Belgische Terrorismepool) en Assuralia (het Belgisch Verbond). Doel van dit bezoek was primair om te leren van de ervaringen welke TRIP en Assuralia hebben opgedaan in de afwikkeling van de vragen en schade na de terroristische aanslagen van 22 maart 2016.

Terroristische aanslag Brussel 22 maart 2016

Afgelopen maart zijn in België de Terroristische aanslagen van 22 maart 2016 op luchthaven Zaventem en op Metrostation Maalbeek herdacht. Ook in de Nederlandse pers is uitvoerig stilgestaan bij deze gebeurtenis, nu ruim een jaar geleden. Begin januari zijn vertegenwoordigers van NHT samen met het Verbond van Verzekeraars in Brussel geweest. Er is gesproken met de TRIP (de Belgische terrorismepool) en met Assuralia (het Belgische verbond). Doel van dit bezoek was primair om te leren van de ervaringen welke TRIP en Assuralia hebben opgedaan en welke lessen wij daar in Nederland uit kunnen leren.

Draaiboeken voorzien in grote behoefte aan antwoorden

Een belangrijke boodschap is dat zeer snel na een dergelijke gebeurtenis een grote stroom aan vragen op verzekeraars afkomt. Goede communicatie is in een dergelijke situatie essentieel. Een dag na de aanslag is op de websites van TRIP en Assuralia een uitgebreid communiqué gepubliceerd. Daarin is duidelijk aangegeven dat schade direct aangemeld kan worden bij de ‘eigen’ verzekeraar. Tegelijkertijd heeft TRIP de aangesloten verzekeraars informatie verschaft over het schaderegistratiesysteem dat gebruikt kan worden door verzekeraars voor het melden van schade door de aanslag.

De draaiboeken van NHT en Verbond van Verzekeraars komen in grote mate overeen met de procedures zoals die in België zijn doorlopen. Toch was het zeer leerzaam om kennis te nemen van de praktische uitvoering. Ook kwamen enkele verschillen aan de orde. Zo is het proces van vaststelling of sprake is van een terroristische aanslag en vaststelling van het uitkeringspercentage in Nederland exclusief voorbehouden aan NHT. In België is de procedure verankerd in de wet en toebedeeld aan een Comité waarin naast verzekeraars 4 Ministeries zijn betrokken. De praktijk laat zien dat de procedure zoals in België wordt gehanteerd, leidt tot een langlopend proces en langdurige discussies.

Hoe groot was schade voor TRIP?

Hoewel de schade nog niet volledig is afgesloten, is de raming dat beide aanslagen gezamenlijk € 130 miljoen kosten. Hiervan bestaat het merendeel uit lichamelijke schade (85%). Materiële schade (10%) en psychische schade (5%) zijn in vergelijking daarmee ondergeschikt. Daarbij wordt aangetekend dat de materiële schade aan Zaventem verzekerd was op een separate polis welke buiten de werking van TRIP bleef.

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws dat een link met de NHT heeft? Dat kan door aan te geven dat u nieuws via of over de NHT in de nieuwsbrief wilt ontvangen.