Zijn de avondklokrellen een vorm van molest?


10 februari 2021 - In dit artikel beantwoord ik deze vraag en neem u mee in het begrip molest. In heel Nederland is vanaf zaterdag 23 januari een avondklok ingegaan. Dit is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat er in Nederland een avondklok geldt. Dit betekent dat iedereen die geen geldige reden heeft om buiten te zijn tussen 21:00 uur ’s avonds en 04:30 uur ’s ochtends, binnen moet blijven. Helaas zijn de eerste dagen van deze avondklokmaatregel onrustig verlopen. In meerdere plaatsen hebben mensen zich tegen de politie gekeerd en zijn er vernielingen aangebracht. Al direct na deze vernielingen kwam het begrip ‘molest’ ter sprake in het nieuws. Wat betekent dit nu precies?

Het begrip molest

Molest is een verzameling van risico’s waarbij op grote schaal schade kan ontstaan. Verzekeraars maken een onderscheid tussen het zogenoemde ‘’groot molest’’ en ‘’klein molest’’. De 14 onderstaande soorten molest zijn door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag gedeponeerd onder nummer 136/1981.

Groot molest
Bestaat uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij.

Klein molest
Bestaat uit terrorisme(*), sabotage, vordering, werkstaking, lock-out, bedrijfsbezetting, model-actie, rellen, relletjes of opstootjes.

(*) Na de aanslagen in New York op 11 september 2001 wordt terrorisme niet meer tot klein molest gerekend. Om de financiële positie van verzekeraars te beschermen is daarvoor de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. De NHT is een herverzekeringspool waarbij deelnemende verzekeraars samen met de overheid en herverzekeraars de schade door een terroristische aanslag tot een bedrag van 1 miljard euro per jaar vergoeden aan deelnemende verzekeraars. 

Is molest verzekerd?

Volgens de Wet op het financieel toezicht artikel 3:38 mogen verzekeraars onder Nederlands toezicht groot molest niet verzekeren. Bijkantoren van buitenlande verzekeraars mogen voor Nederlandse klanten wél dekking bieden tegen vormen van groot molest. Uiteraard zijn deze verzekeraars hierbij ook gehouden aan de contracten met herverzekeraars en het wettelijk kader.

"Art. 3:38 Wft. Het is een schadeverzekeraar met zetel in Nederland verboden schaden te verzekeren veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij die zich in Nederland voordoen. In zee-, transport-, luchtvaart- en reisverzekeringen is het evenwel toegestaan risico’s van molest te verzekeren in de algemeen gebruikelijke molestclausules zolang de Nederlandsche Bank daartegen geen bedenkingen naar voren heeft gebracht.’’

Kijkend naar de vernielingen gepleegd tijdens de avondklokrellen lijken deze op rellen, relletjes of opstootjes en vallen daarmee dus niet groot onder molest, maar onder klein molest. Voor de vormen van klein molest mag een verzekeraar zelf bepalen of deze zijn meeverzekerd. Voor de schades die door de avondklokrellen ontstaan zijn, moeten de individuele polisvoorwaarden dus als uitgangspunt worden genomen om te beoordelen of deze schade als klein molest gedekt is. 

Schadefonds

Goed om te weten dat minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus komt met een schadefonds voor ondernemers die schade hebben door de coronarellen. Met dit fonds wil de overheid ondernemers tegemoet komen als ze de schade van de rellen niet vergoed kunnen krijgen via hun verzekering. https://www.schade-magazine.nl/nieuws/archief/2021/02/grapperhaus-komt-met-schadefonds-ondernemers-coronarellen/7032

 

Auteur

Martin de Ruijter, Acceptant

Martin de Ruijter Auteur

Tags